BỆNH VIỆN QUẬN 11
ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

Hân hạnh chào đón quí khách.

Để bắt đầu, vui lòng chọn:

Đăng ký chỉ một người.
Đăng ký nhiều người. Các thông tin cá nhân đã lưu sẽ bị xoá.
Xem (các) thẻ đăng ký đã có.

1. Thông tin cá nhân

Chọn một trong các thông tin sau và nhập:

   "Lưu thành công!"   
   "Lỗi khi lưu!"   
   "Chưa chọn loại thông tin nhập!"   
   "Chưa nhập thông tin!"   
   "Chưa chọn Phòng Khám!"   
   "Chỉ đăng ký tối đa 3 người!"   

2. Ngày đăng ký

3. Phòng Khám

4. Đăng ký

Qúi khách chắc chắn đăng ký với các thông tin đã nhập?

   
Trở lại

Thẻ đăng ký

Để xoá hẳn các thẻ này và bắt đầu phiên đăng ký mới: Bấm nút 'Xoá.
Xoá
Trở lại

Hướng dẫn

Chương trình miễn phí này giúp quí khách đăng ký khám bệnh tại Bệnh Viện Quận 11 tiện lợi thông qua Internet. Chương trình yêu cầu quí khách có kết nối Internet.

Nếu đăng ký thành công, bệnh viện sẽ gởi về máy thẻ đăng ký bằng chữ và ảnh QRCode. Thẻ này tự động lưu vào máy quí khách. Khi đến khám chỉ việc mở ra cho nhân viên xem.

Các ký hiệu

Đăng ký một người. Trong chế độ này quí khách có thể lưu lại thông tin các nhân cho lần đăng ký sau.
Đăng ký nhiều người. Trong chế độ này, thông tin cá nhân không thể lưu lại. Trong phiên đăng ký có thể đăng ký tối đa 3 người.
Dùng để trình bày (các) thẻ đăng ký khi vào phòng khám

Các từ viết tắt:

Mã B.Nhân
Mã Bệnh Nhân
Số ĐT
Số Điện Thoại
Số thẻ BH
Số thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Số C.Cước
Số Căn Cước (Số CMND)

Đăng ký một người

  1. Chọn loại thông tin cá nhân muốn nhập
  2. Nhập thông tin
  3. Lưu thông tin, nếu muốn
  4. Nếu lưu thành công, hệ thống sẽ thông báo. Bấm vào chỗ trống để tắt thông báo.
  5. Bấm nút tiếp để sang bước kế tiếp

- Nếu lưu thông tin cá nhân: thông tin này sẽ hiện ra trong lần đăng ký sau, giúp tiện lợi không phải nhập lại.

- Nút "Chọn thông tin khác": nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân khác. Chú ý: thông tin đang lưu sẽ bị xoá. Sau khi bấm nút này, lập lại các bước từ 1 đến 5. Rồi bấm nút "Lưu", nếu cần.

Về đầu trang

Đăng ký nhiều người

Trong chế độ này, quí khách có thể đăng ký nhiều người trong một phiên đăng ký. Chú ý: không thể lưu lại thông tin cá nhân.

  1. Chọn loại thông tin cá nhân muốn nhập
  2. Nhập thông tin
  3. Bấm nút tiếp để sang bước kế tiếp

- Nút "Chọn thông tin khác": nếu muốn thay đổi thông tin cá nhân khác. Sau khi bấm nút này, lập lại các bước từ 1 đến 3.

Về đầu trang

Chọn ngày đăng ký

Nếu muốn thay đổi ngày hiện tại, chạm vào ngày hiện tại trong phần "2. Ngày Đăng ký" lịch chọn ngày sẽ hiện ra. Lịch này không hiện các ngày Chúa Nhật và chỉ hiện các ngày trong khoảng 30 ngày tính từ ngày hiện tại.

Về đầu trang

Phòng Khám

Bấm vào "Chọn Phòng Khám" danh sách các Phòng Khám sẽ hiện ra. Chọn Phòng Khám trên danh sách này.

Đăng ký

Sau khi nhập thông tin cá nhân, ngày đăng ký và chọn Phòng Khám. Phần Đăng Ký sẽ hiện ra.
- Nút "Huỷ" dùng để huỷ bỏ các thông tin vừa nhập và bắt đầu các thông tin đăng ký mới khác.
- Nút "Đăng Ký" dùng để đăng ký khám với các thông tin đã nhập.
- Sau khi đăng ký thành công, bệnh viện trả về thẻ đăng ký gồm nội dung bằng chữ và ảnh QRCode của thẻ.
- Nút "Tiếp" dùng để đăng ký tiếp một người mới trong chế độ đăng ký nhiều người. Trong chế độ đăng ký Một Người nút này không xuất hiện.

Về đầu trang

Xem (các) thẻ đăng ký

Nếu đăng ký một người hay nhiều người thành công, (các) thẻ đăng ký và ảnh QRCode sẽ được lưu trên máy người dùng. Khi vào phòng khám, sẽ mở ra cho nhân viên xem thẻ đã đăng ký.

Sau khi xem xong, bấm nút "Xoá" hai lần để xoá các thẻ này khỏi máy và bắt đầu một phiên đăng ký khác.

Về đầu trang